Om Oslo VO Nydalen

Opplæringen er på grunnskolens område og er ikke eksamensrettet. Retten til opplæring er hjemlet i Opplæringsloven. Alle våre pedagoger har tatt utdanning innen spesialpedagogikk.

Det er mange årsaker til voksne ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære tilbud eller trenger opplæring i å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Noen har dysleksi, andre kan ha ervervede hodeskader eller psykiske vansker. Vi har elever som har afasi og/eller synsproblemer. I tillegg har vi elever med autisme og lærevansker, og elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De fleste elevene får undervisning på skolen, men mange får også undervisning i egen bolig, på arbeidsplass, dagsenter eller sykehjem. Vi gir også pedagogisk veiledning til personale i boliger og dagsentre.   

Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo. Dette er Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen. Oslo VO Nydalen gir tilbud til elever i bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker, Ullern, Frogner, Sagene, Vestre Aker, Bjerke og Grûnerløkka. Synspedagogtjenesten vår er byomfattende. Oslo VO Skullerud har et byomfattende tilbud til døvblinde og hørselshemmede.

Vår visjon er: Opplæring på voksnes vilkår. I tråd med denne visjonen er det et overordnet mål for undervisningen at elevenes læringsresultater er relevante for elevenes dagligliv. Vi vektlegger derfor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. De fleste elevene har individuelle opplæringsplaner.