Hovedseksjon

Ordensregler

Senterets ordensregler kan du lese her: Reglement for Oslo VO Nydalen Hefte 18.8.2017.pdf

Reglementet er hjemlet i Opplæringsloven, Forvaltningsloven og Oslo kommunes ” Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune”.

Det legges vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til opplæringsstedet som deltakere, samarbeidspartnere, lærere og annet personale.

Som deltaker har du rett til et godt tilpasset opplæringstilbud etter dine behov og planer, og du har rett til å klage på undervisningstilbudet.

Opplæringen skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter somkan styrke personlig vekst og utvikling. Opplæringen skal også kunne gi den enkelte deltaker grunnlag for å kunne være mer aktivt med i samfunnet, for videre utvikling og for arbeidslivet, jfr. formålsparagrafen i Opplæringsloven og Kunnskapsløftet med Læreplanens generelle del.

Oslo Voksenopplæring legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til opplæringsstedet, som deltakere, samarbeidspartnere, lærere og annet personale.

Deltakere har rett til et godt tilpasset opplæringstilbud etter den enkeltes behov og planer, og har rett til å klage på undervisningstilbudet.


REGLER FOR DELTAKERE

For at arbeids- og læringsmiljøet i Oslo Voksenopplæring skal bli best mulig, må vi ha regler og bestemmelser som alle må følge. Vanlige regler i samfunnet gjelder for alle deltakere i Oslo Voksenopplæring.

1. Fremmøte, fravær og permisjon

Det enkelte voksenopplæringssenter har ansvar for at deltakeren er gjort kjent med dette reglementet.

Det er i tillegg egne regler for fremmøte, fravær og permisjon for: 

 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap/basiskompetanse
 • grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring)
 • spesialundervisning

 

2. Ordensregler

For å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø, forventes det at alle:

 • viser hensyn og respekt for andre
 • møter presis til timer og avtaler, bidrar til gode arbeidsforhold i timene og gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • holder god orden, og tar godt vare på alt som tilhører senteret, både ute og inne

 

Dette blir ikke akseptert:

 • banning utskjelling, spytting, slåssing og forstyrrelser
 • rasistiske utsagn og handlinger
 • mobbing - Osloskolen er mobbefri sone
 • seksuell trakassering
 • sjikane på grunn av religion eller livssyn


Ulovlige forhold som vold, trusler, tyveri og besittelse av kniv eller andre våpen blir politianmeldt.

Bortvisning fra senteret for en dag eller mer kan deltakeren anke til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell anke skal sendes til rektor. Før bortvisning skal deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, ha fått mulighet til å forklare seg.

Dette er likevel ikke til hinder for at deltakeren kan bli bortvist for resten av skoledagen eller lenger dersom forholdene krever det.

I et slikt tilfelle skal deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, få skriftlig melding om vedtaket om bortvisning.

3. Regler for bruk av IKT (datautstyr) og Internett

 • Du kan bare bruke senterets utstyr til læring og informasjon.
 • Vær forsiktig med å legge ut personlige opplysninger.
 • De passordene du får, skal du ikke vise til andre.
 • Du skal ikke skrive slik at du kan skade eller såre andre.


Det er ikke tillatt å:

 • hente eller laste ned og lagre pornografi, voldelig og/eller rasistisk materiale
 • bruke senterets utstyr til egen eller andres økonomiske fordel
 • endre på systemoppsett, installere program eller slette program
 • spise eller drikke ved datamaskinen


Senterets IKT-administrator kan, på rektors vegne, stenge tilgang for brukere som ikke følger IKT- og Internettreglene.

Hvert senter kan i tillegg ha egne lokale ordensregler som deltakerne må gjøre seg kjent med.

Disse reglene gjelder også:

 • Bruk av plagg som helt eller delvis dekker deltakerens ansikt, er ikke tillatt. Forbudet gjelder ikke for hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder på skolens områder og/eller når skolen har ansvar for deltakerne.
 • Røyking er bare tillatt ute, på egen plass med askebeger.
 • Bruk av rusmidler og å møte påvirket på senterets områder er forbudt.
 • Mobiltelefon, MP-3 spiller og lignende skal være slått av i timen. Deltaker må avtale eventuelle unntak med lærer.


Reaksjoner ved brudd på reglementet

Alle reaksjoner skal være slik at deltakeren kan forstå hvilke regler som er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette. Deltakeren skal, hvis mulig, kunne gjøre opp for seg.

Ved brudd på reglementet kan deltakeren få:

 • Pålegg om å rette opp skaden som er gjort med skolens eiendom eller eiendeler. Oppgavene kan f. eks. være å rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging etc.
 • Pålegg om å være på skolen før og etter skoletid for å ha samtaler med rektor/lærer eller gjøre pålagte oppgaver.
 • Muntlig advarsel fra lærer.
 • Muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor.
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/ arbeidsperioden. Rektor avgjør dette.
 • Bortvisning fra senteret for resten av skoledagen. Rektor avgjør dette.Bortvisning fra senteret for lengre tid enn resten av dagen. Rektor avgjør dette.
 • Midlertidig eller fast bytte av klasse eller gruppe.