Hovedseksjon

Norsk for språklige minoriteter

Oslo VO Nydalen gir norskopplæring for voksne med minoritetsspråklig bakgrunn. For å få tilbud om norskopplæring hos oss må du ha behov for ekstra tilrettelegging av opplæringen utover det du kan få som deltaker i norskopplæringen på et av de ordinære VO-sentrene i Oslo. Noen av våre deltakere følger introduksjonsprogrammet mens de får opplæring hos oss.  

Før opplæringen begynner blir du kalt inn til samtale med lærer og rådgiver hos oss for at vi kan bli kjent med deg og dine behov for opplæring. Hvis du trenger det så kan du be om tolk tilstede under samtalen.  

Målet for opplæringen i norsk for voksne med minoritetsspråklig bakgrunn er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i språket som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig. Opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og forutsetninger. 

Alle våre deltakere får en egen individuell opplæringsplan (IOP) med egne mål for opplæringen basert på gjeldende læreplan innen norskfaget.  
Hovedområder i opplæringen er:

  • Lytte og tale 
  • Lese og skrive 
  • Språklæring - læring av nytt språk 
  • Språk og kultur 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i de tilpassede opplæringsplanene og opplæringen vi gir. Innenfor grunnleggende ferdigheter regnes:  

  • Muntlig kompetanse 
  • Skriftlig kompetanse 
  • Lesekompetanse 
  • Regnekompetanse 
  • Kompetanse i bruk av digitale verktøy 

Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Også for de som ikke har forutsetninger for å få tilfredsstillende utbytte av opplæring etter normerte løp skal opplæringen fremme norskspråklig utvikling. Det legges til rette for at deltakerne gjennom utvikling av gode læringsstrategier og innsikt i egen språklæring utvikler sine norskspråklige ferdigheter så raskt som mulig. 

Opplæringen i grunnleggende norsk skal ivareta lese- og skriveopplæringen og bidra til å utvikle deltakernes ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag. Opplæringen skal også bidra til interkulturell forståelse. 

Vi tar utgangspunkt i deltakernes ulike erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Fleksibilitet, individuell og lokal tilpasning er følgelig sentrale elementer i organiseringen av opplæringen. 

Søknadsskjema finner du her: Slik søker du