Alternativ og supplerende kommunikasjon

Dette er et tilbud til personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon til å gjøre seg forstått. Opplæring i ASK skal sikre at personen kan kommunisere effektivt ved helt eller delvis manglende talespråk. Personer som har behov for ASK er svært ulike og vil ha behov for individuelle og tilpassede løsninger. Dette kan være bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler, taktile tegn eller konkreter. Det kan også være handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som fortolkes og tillegges mening av andre. Bruk av kommunikasjonshjelpemidler og -materiell som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner kan være aktuelt å tilpasse.

• Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon

• Opplæring som gir mestring og deltakelse i hverdagslivet

• Utarbeidelse av pedagogisk støttemateriell

• Kurs for pårørende og personale

 

Oslo VO Nydalen tilbyr veiledning og opplæring i Alternativ og supplerende kommunikasjon ute i deltakernes miljø og veiledning og tilrettelegging for synshemmede på andre VO-sentre.

Pedagogisk veiledning

Våre spesialpedagoger har over lang tid bygget seg opp bred og solid kompetanse innenfor kommunikasjon og deltakelse. Voksne med store funk-sjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging i eget miljø (bolig, sykehjem eller dagsenter).

• Bistand i prosessen med å skape meningsfylte aktiviteter for brukeren

• Bistand med veiledning og kursing av deltakerens nærpersoner og personale

Deltakeren tildeles en timeressurs som kan benyttes fleksibelt innenfor en avtalt periode. Disponering av ressursen foregår i samarbeid med voksen-opplæringssenteret, deltakeren, nærpersoner og andre tjenesteytere. Det utarbeides en individuell opplæringsplan for deltakeren i samarbeid med deltakerens miljø og en egen samarbeidsavtale med bolig/dagsenter.

Under arbeid

Sidene som handler om opplæringstilbudene våre er under arbeid